Print Vidensbank

 • 24. April 2017

  Kendelse af 24. april 2017 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet): Dansk Energi Service A/S mod HOFOR A/S

  HOFOR A/S udbød kontrakt vedrørende konvertering af Lygten Varmeværk med udskiftning af eksisterende dampkedler til nye kedler. Dansk Energi Service A/S blev prækvalificeret, men HOFOR tildelte kontrakten til anden tilbudsgiver. Dansk Energi Service A/S har herefter klaget til Klagenævnet, bl.a. med påstanden at HOFOR A/S har tildelt kontrakten på baggrund af et alternativt tilbud, uanset at det i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet var oplyst, at alternative tilbud ikke ville blive taget i betragtning. Klagenævnet udtaler, at da forslaget ikke fraviger mindstekrav eller grundlæggende elementer i udbudsgrundlaget, er der ikke tale om et alternativt tilbud. Herefter bestemmes: Efter sagens udfald, omfang og forløb skal Dansk Energi Service A/S betale sagsomkostninger til HOFOR A/S med 15.000 kr.

  Læs mere her...
 • 21. April 2017

  Kendelse af 21. april 2017 (Udbudsloven): Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal mod Ringkøbing-Skjern Kommune

  Ringkøbing-Skjern Kommune anmodede om tilbud på drift af Ringkøbing Svømmehal, og kommunen modtog tilbud fra Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (DSI) og fra ROFI-centret. Kommunen tildelte kontrakten til sidstnævnte, hvorefter DSI har valgt at klage til Klagenævnet. DSI mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at have lavet forudgående aftale med vinderen af udbuddet for dermed at gøre det politisk muligt at fravælge en bestemt leverandør. DSI har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning, men det har kommunen protesteret imod. Klagenævnet vurderer, at kommunen har været berettiget til at gennemføre udbuddet og fastsætte tildelingskriteriet som sket, og der er ikke grundlag for at fastslå, at evalueringen af de indkomne tilbud ikke er sket i overensstemmelse med, hvad der på forhånd var fastsat. Herefter bestemmes: Klagen tillægges ikke opsættende virkning.

  Læs mere her...
 • 19. April 2017

  Kendelse af 19. april 2017 (Udbudsloven): Orskov Yard A/S mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har udbudt 4-årige rammeaftaler om elarbejder og smedearbejder på forsvarets skibe. Orskov Yard A/S blev ikke prækvalificeret og har derfor klaget over FMI, bl.a. med påstanden, at FMI har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved i sin vurdering at evaluere ansøgningerne om prækvalifikation i forhold til hinanden i stedet for i forhold til kriterierne i udbudsmaterialet. Det bemærkes, at Orskov ifølge sine egne oplysninger var bekendt med, hvilke standarder der generelt set er relevante ved smedearbejde i branchen. Klagenævnet vurderer ikke grundlag for at antage, at referencer vedrørende leverancer til FMI ville blive vurderet særligt fordelagtigt, sådan som Orskov angiveligt har opfattet det. Endelig er der ikke grundlag for at tilsidesætte pointgivningen for så vidt angår kravet til leverancer ”onsite”. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Orskov Yard A/S skal i sagsomkostninger til FMI betale 20.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

  Læs mere her...
 • 07. April 2017

  Kendelse af 7. april 2017 (Udbudsloven): Orkideen Hjemmepleje og Personlig Service ApS mod Horsens Kommune

  Horsens Kommune iværksatte et udbud angående en 4-årig rammeaftale vedrørende døgnhjemmeplejeydelser til borgere i Horsens Kommune. Orkideen Hjemmepleje og Personlig Service Aps (herefter Orkideen) blev prækvalificeret, men blev ikke valgt til rammeaftalen. Orkideen har klaget over Horsens Kommune og hævder bl.a., at kommunen har inddraget parametre, der ikke fremgik af udbudsmaterialet samt tildelt point i strid med kommunens pointmodels definitioner. Dette vurderede Klagenævnet dog ikke var tilfældet. Herefter bestemmes: Påstand 1-3 tages ikke til følge. Påstand 4 afvises. Orkideen Hjemmepleje og Personlig Service ApS skal i sagsomkostninger til Horsens Kommune betale 15.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

  Læs mere her...
 • 04. April 2017

  Kendelse af 4. april 2017 (Tilbudsloven): P. Olesen & Sønner A/S mod Hørsholm Kommune

  Hørsholm Kommune iværksatte en begrænset licitation vedrørende nedrivning af Hørsholm Sygehus, og kommunen besluttede at indgå kontrakt med P. Olesen & Sønner A/S. Inden kontrakten var indgået, annullerede kommunen beslutningen med henblik på at foretage et nyt udbud af kontrakten. Ved det fornyede udbud blev P. Olesen & Sønner tildelt kontrakten. P. Olesen & Sønner A/S har klaget over Hørsholm Kommune bl.a. med påstanden, at kommunen har handlet i strid med principperne om ligebehandling, forskelsbehandling og/eller gennemsigtighed ved at have annulleret licitationen. Klagenævnet kan ikke tage stilling til, om kommunen på et aftaleretligt grundlag har påtaget sig en kontraheringspligt, men vurderer dog, at en udbyder kan annullere en licitation. Herefter bestemmes: Påstand 1 afvises, og påstand 2-4 tages ikke til følge. P. Olesen & Sønner A/S skal i sagsomkostninger til Hørsholm Kommune betale 20.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

  Læs mere her...
 • 30. Marts 2017

  Kendelse af 30. marts 2017 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet): Euro Therm A/S mod Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

  Euro Therm A/S klagede over Hinnerup Fjernvarme, idet Hinnerup Fjernvarme tildelte en kontrakt til Aktive Energi Anlæg A/S om et udbud af et nyt komplet halmfyret kedelanlæg. Euro Therm A/S har bl.a. begrundet deres klage med påstanden, at Hinnerup Fjernvarme har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet ved i forhold til underkriteriet ”Driftsomkostninger” fejlagtigt at lægge vægt på, at Euro Therm A/S’ tilbud har en virkningsgrad på 91,9 %. Der kan i alt opnås 100 point, og tilbuddet med det højeste samlede pointantal er det økonomisk mest fordelagtige. En ordregiver er berettiget (og forpligtet) til at foretage sin evaluering alene baseret på prisen på hovedydelsen, når ordregiveren har gjort dette klart i udbudsbetingelserne. Hinnerup Fjernvarme har derfor ikke – således som Euro Therm A/S påstår – handlet i strid med ligebehandlingsprincippet eller gennemsigtighedsprincippet. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke følge. Euro Therm A/S skal i sagsomkostninger til Hinnerup Fjernvarme betale 25.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse

  Læs mere her...
 • 28. Marts 2017

  Kendelse af 28. marts 2017 (Udbudsdirektivet): Langhøj ApS mod KomUdbud v/Ikast-Brande Kommune

  KomUdbud udbød som offentligt udbud en rammeaftale om opbygning af handicapbiler. KomUdbud besluttede at indgå kontrakt med Handicare Auto A/S og ikke Langhøj ApS. Langhøj ApS har herefter klaget over KomUdbuds indgåelse af kontrakten med Handicare Auto A/S. Bl.a. har Langhøj ApS påstået, at KomUdbud har handlet i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og udbudsdirektivets artikel 2 i forbindelse med kontrakten med Handicare Auto A/S. Tilbuddet var ifølge Langhøj ApS ukonditionsmæssigt som følge af, at det ikke opfyldte de stillede mindstekrav om angivelse af unikke varenumre, idet der var anvendt samme varenummer for en række produkter/ydelser. Herefter bestemmes: Da der ikke på anden måde, herunder som følge af aftalevilkårene i udkastet til rammeaftale, er opstået en egentlig økonomisk interesse for kommunerne eller en gensidigt bebyrdende aftale tages klagen ikke til følge. Langhøj ApS skal inden 14 dage efter modtagelse af denne kendelse betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til KomUdbud v/Ikast-Brande Kommune.

  Læs mere her...
 • 23. Marts 2017

  Kendelse af 23. marts 2017 (Udbudsloven): Protector Forsikring Danmark mod Nyborg Kommune

  Nyborg Kommune udbød som offentligt udbud en rammeaftale med flere aktører om indkøb af forsikringer til kommunen. Nyborg Kommune afviste Protector Forsikring Danmarks tilbud, da de vurderede det som ukonditionsmæssigt, og tildelte i stedet Gjensidige Forsikring tilbuddet. Herefter klagede Protector Forsikring Danmark over Nyborg Kommune. Herefter bestemmes: Nyborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at tildele Gjensidige Forsikring kontrakten, uagtet at tilbuddet var ukonditionsmæssigt. Nyborg Kommunes beslutning af 15. november 2016 om at indgå kontrakt med Gjensidige Forsikring annulleres. Nyborg Kommune skal i sagsomkostninger til Protector Forsikring Danmark betale 25.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

  Læs mere her...
 • 16. Marts 2017

  Kendelse af 16. marts 2017 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet): Holbech Lys mod DSB

  Holbech Lys har klaget over et udbud gennemført af DSB på baggrund af en kvalifikationsordning oprettet i overensstemmelse med det dagældende forsyningsvirksomhedsdirektivs artikel 53. Udbuddet vedrørte udvikling, levering og montering af LED-lysarmaturer til DSB Stationer. Holbech Lys mente ikke, at den vindene tilbudsgiver, DSB Lys i Glostrup, har opfyldt kravspecifikationen og hævder derfor, at leverandøren vandt opgaven på et forkert grundlag. Klagenævnets kompetence omfatter efter lov om Klagenævnet for Udbud kun udbudsretlige spørgsmål og ikke kontraktretlige spørgsmål, herunder om der er sket misligholdelse af en indgået kontrakt. Den foreliggende klage falder dermed uden for klagenævnets kompetence, og klagen afvises allerede som følge heraf. Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales til Holbech Lys, og Holbech Lys skal ikke betale sagsomkostninger til DSB.

  Læs mere her...
 • 08. Marts 2017

  Kendelse af 8. marts 2017 (Udbudsloven): Stadsing A/S mod Roskilde Kommune

  Stadsing A/S klager over en rammeaftale udbudt af Roskilde Kommune vedrørende indkøb af engangsartikler, aftørringspapir og rengøringsartikler. Stadsing A/S mener bl.a., at Roskilde Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved under evaluering af tilbuddene at tildele Stadsing A/S markant lavere pointscore end det vindende tilbud på trods af væsentlig samme opfyldelse af kvalitetskrav. Klagenævnet finder, at der ikke er grundlag for, at Roskilde Kommune i forbindelse med evalueringen er gået ud over det vide skøn, der tilkommer kommunen, eller i øvrigt har handlet usagligt. Fordi klagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til Stadsing A/S’ påstand 2 tages denne ikke til følge. I den foreliggende sag finder klagenævnet, at begrundelseskravet er opfyldt, og at Roskilde Kommunes tildelingsmeddelelse af 19. august 2016 således lever op til begrundelseskravet i udbudsloven. Stadsing A/S taber således sagen, og klagen tages ikke til følge. Stadsing A/S skal i sagsomkostninger til Roskilde Kommune betale 20.000 kr.

  Læs mere her...
 • 10. Februar 2017

  Kendelse af 10. februar 2017 (Udbudsloven): Viking Medical Scandinavia Aps og Heraeus Medical GmbH mod Amgros I/S

  Vedrørende: Udbudsloven - Rammeaftale - Tre rammeaftaler om køb af knoglecement m.m. til skulder-, knæ- og hofteoperationer. Amgros I/S gav tilbudsgiverne meddelelse om, at der var modtaget 3 tilbud, og at 2 af tilbuddene, herunder tilbuddet fra Viking Medical, var vurderet ukonditionsmæssige. Den 12. september 2016 indgav Viking Medical klage til Klagenævnet for Udbud over Amgros I/S. Da det ikke af meddelelsen af 2. september 2016 fra Amgros I/S til tilbudsgiverne fremgik, hvem delaftale 1 agtes tildelt, blev klagen ved modtagelsen ikke anset indgivet i standstill-perioden. Klagen tages ikke til følge, idet betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Viking Medical Viking Medical Scandinavia ApS og Heraeus Medical GmbH skal in solidum i sagsomkostninger til Amgros I/S betale 20.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

  Læs mere her...
 • 09. Februar 2017

  Kendelse af 9. februar 2017 (Udbudsdirektivet): Bricks A/S mod Region Midtjylland

  Vedrørende: Udbudsdirektivet - Erstatning - OPP-kontrakt vedr. etableringen af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Efter en dialogfase modtog Region Midtjylland to rettidige tilbud fra henholdsvis TEAM KPC og TEAM OPP til deres OPP-kontrakt. 25. juni 2014 meddelte Region Midtjylland TEAM OPP, at regionen havde besluttet at tildele kontrakten til TEAM KPC. Klagenævnet modtog den 1. juli 2014 en klage fra TEAM OPP over udbuddet. Klagekonsortiet inkluderede bl.a. Bricks A/S. Region Midtjylland skal til Bricks A/S betale 828.140 kr. med procesrente fra den 24. maj 2016. Bricks A/S skal i sagsomkostninger til Region Midtjylland betale 75.000 kr.

  Læs mere her...
 • 07. Februar 2017

  Kendelse af 7. februar 2017 (Udbudsloven): Tangsø Idrætscenter mod Lemvig Kommune

  Vedrørende: Udbudsloven - Rammeaftale - Sundhedsordning til fastansatte medarbejdere - ESPD. Tangsø Idrætscenter har i forbindelse med sit tilbud udfyldt ESPD og i den forbindelse oplyst, at Kiropraktisk Klinik Struer og Institut for Relations-psykologi ApS vil blive anvendt som underleverandører i relation til kiropraktiske og psykologiske ydelser. Tangsø Idrætscenters tilbud var ikke vedlagt selvstændige ESPD’ere for disse to underleverandører, og det var som følge heraf ukonditionsmæssigt, og Lemvig Kommune var derfor berettiget til at afvise tilbuddet. Klagenævnet bemærker desuden, at det krav om underleverandørers indsendelse af separate ESPD-erklæringer, som var fastsat i udbudsmaterialet, ikke er i strid med udbudsretlige regler. Klagen tages ikke til følge, og Tangsø Idrætscenter skal betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til Lemvig Kommune.

  Læs mere her...
 • 30. Januar 2017

  Kendelse af 30. januar 2017 (Udbudsloven): Cale Danmark A/S mod Køge Kommune

  Vedrørende: Udbudsloven - Etablering, drift og vedligeholdelse af betalingsparkering i Køge Bymidte - Udbud med forhandling - Prækvalifikation. Cale vedlagde sin ansøgning om prækvalifikation en liste indeholdende 34 selvstændige referencer. Køge Kommune foretog udvælgelsesvurderingen til prækvalifikationen således, at kommunen vurderede de 4 seneste referencer, hvorefter Cale opnåede 5 point. Som anført af Køge Kommune har den ordregivende myndighed ved udbud med forudgående prækvalifikation et vidt skøn i forhold til at foretage udvælgelsesvurderingen. Klagen tages ikke til følge, da Klagenævnet ikke har konstateret en overtrædelse af de udbudsretlige principper i denne sag i forhold til en nedlagt påstand om ligebehandling og gennemsigtighed. Cale Danmark A/S skal betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Køge Kommune.

  Læs mere her...
 • 25. Januar 2017

  Kendelse af 25. januar 2017 (Udbudsloven): Euro Group mod Roskilde Kommune

  Vedrørende: Udbudsloven - Rammeaftale - Indkøb og levering af nedgravede affaldsbeholdere til borgere og kommunale institutioner i kommunen - Manglende påstande - Lov om Klagenævnet for Udbud - Forvaltningsloven. Klagen afvises, da hverken klageskriftet af 27. december 2016 eller det supplerende klageskrift af 15. januar 2017 indeholder egentlige påstande, trods klagenævnets opfordring. Således som klageskrifterne er udformet, finder klagenævnet det endvidere ikke muligt at identificere den regel eller det princip, som efter Euro Groups opfattelse er overtrådt, og/eller at udlede den nærmere karakter af overtrædelsen. Euro Group skal betale 5.000 kr. i sagsomkostninger til Roskilde Kommune.

  Læs mere her...