Print Vidensbank

 • 18. December 2014

  EU-domstolens dom af 18. december 2014, sag C-568/13: Data Medical Service

  Domstolen (Femte Afdeling) kender for ret: 1) Artikel 1, litra c), i Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler er til hinder for en national lovgivning, der udelukker et offentligt hospital såsom det i hovedsagen omhandlede fra at deltage i procedurer for tildeling af offentlige kontrakter på grund af dets egenskab af offentligt økonomisk foretagende, såfremt og i det omfang det er tilladt dette foretagende at virke på markedet i overensstemmelse med dets institutionelle og vedtægtsmæssige formål. 2) Bestemmelserne i direktiv 92/50, og navnlig de generelle principper om fri konkurrence, om forbud mod forskelsbehandling og om proportionalitet, som ligger til grund for dette direktiv, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der tillader et offentligt hospital såsom det i hovedsagen omhandlede, der deltager i et udbud, at afgive et bud, der ikke kan imødegås af nogen konkurrence som følge af den offentlige finansiering, som dette hospital modtager. I forbindelse med kontrollen på grundlag af dette direktivs artikel 37 af, om et bud er unormalt lavt, kan den ordregivende myndighed dog tage hensyn til, om et sådant foretagende modtager en offentlig finansiering, i forhold til muligheden for at afvise dette bud.

  Læs mere her...
 • 11. December 2014

  EU-domstolens dom af 11. december 2014, sag C-440/13, Croce Amica One Italia

  Domstolen (Femte Afdeling) kender for ret: 1) Artikel 41, stk. 1, artikel 43 og 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter skal fortolkes således, at i de tilfælde, hvor betingelserne for at anvende de udelukkelsesgrunde, der er fastsat i denne artikel 45, ikke er opfyldt, er denne artikel ikke til hinder for, at en ordregivende myndighed beslutter ikke at indgå en offentlig kontrakt, som har været udbudt, og ikke at tildele denne kontrakt endeligt til en tilbudsgiver, som var den eneste tilbageværende tilbudsgiver, og som havde fået tildelt kontrakten foreløbigt. 2) EU-retten på området for offentlige kontrakter, herunder artikel 1, stk. 1, tredje afsnit, i Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007, skal fortolkes således, at den kontrol, som er fastsat i denne bestemmelse, udgør en kontrol af, at de afgørelser, der træffes af de ordregivende myndigheder, som har til formål at sikre overholdelsen af de relevante bestemmelser i EU-retten, eller de hertil udstedte nationale gennemførelsesbestemmelser, er lovlige, uden at denne kontrol kan begrænses til blot en undersøgelse af, om den ordregivende myndigheds afgørelser er arbitrære. Dette udelukker imidlertid ikke, at den nationale lovgiver har mulighed for at tildele de kompetente nationale retsinstanser beføjelser til at udøve kontrol af, om sådanne afgørelser er hensigtsmæssige.

  Læs mere her...
 • 11. December 2014

  EU-domstolens dom af 11. december 2014, sag C-113/13, San Lorenzo og Croce Verde Cogema

  Domstolen (Femte Afdeling) kender for ret: Artikel 49 TEUF og 56 TEUF skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der som den i hovedsagen omhandlede lovgivning bestemmer, at levering af akutte sygetransporter fortrinsvis og ved direkte tildeling uden nogen form for offentliggørelse skal betros frivillige organisationer, der har indgået aftale med det offentlige, for så vidt som den retlige og kontraktmæssige ramme, hvorunder organernes virksomhed udøves, rent faktisk bidrager til det sociale formål samt til forfølgelsen af formålene om solidaritet og budgetmæssig effektivitet, som denne lovgivning er støttet på.

  Læs mere her...
 • 06. November 2014

  EU-domstolens dom af 6. november 2014: Cartier Dell ‘Adda SpA mod CEM Ambiente SpA

  Artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2009 af 30. november 2009, sammenholdt med direktivets artikel 2 samt ligebehandlingsprincippet og forpligtelsen til gennemsigtighed, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for udelukkelse af en økonomisk aktør fra en udbudsprocedure med den begrundelse, at denne aktør ikke har overholdt den pligt, der er fastsat i udbudsmaterialet, til at vedlægge sit tilbud en erklæring, i henhold til hvilken den person, der i tilbuddet er angivet som teknisk direktør hos den pågældende aktør, ikke er genstand for en straffesag eller en strafferetlig dom, idet aktøren ellers udelukkes fra udbuddet, selv såfremt der på et tidspunkt, der ligger efter udløbet af fristen for indgivelsen af tilbuddet, er blevet fremsendt en sådan erklæring til den ordregivende myndighed, hvori det godtgøres, at titlen som teknisk direktør er blevet tillagt denne person ved en fejl.

  Læs mere her...
 • 18. September 2014

  EU-domstolens dom af 18. september 2014: Bundesdruckerei GmbH mod Stadt Dortmund

  I maj 2013 iværksatte Stadt Dortmund et udbud på EU-plan vedrørende en offentlig kontrakt om digitalisering af dokumenter og konvertering af data for Stadtplanungs- und Bauordnungsamt der Stadt Dortmund (Stadt Dortmunds planlægnings- og bygningstjeneste). Bundesdruckerei indgav en klage til Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (udbudsnævn for forvaltningen i Arnsberg-distriktet) med henblik på bl.a. at forpligte Stadt Dortmund til at ændre udbudsmaterialet således, at forpligtelserne i de særlige betingelsers punkt 2 ikke finder anvendelse på underleverandører, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og hvis arbejdstagere ved udførelsen af den offentlige kontrakt alene opererer i denne stat. Til støtte for klagen gjorde Bundesdruckerei gældende, at disse forpligtelser udgør en ubegrundet restriktion for den i artikel 56 TEUF knæsatte frie udveksling af tjenesteydelser, for så vidt som restriktionen indebærer en yderligere økonomisk belastning, som kan forhindre den berørte virksomheds grænseoverskridende levering af tjenesteydelser eller gøre leveringen mindre tiltrækkende. Domstolen (Niende Afdeling) afgør: Artikel 56 TEUF er i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en tilbudsgiver påtænker at udføre en offentlig kontrakt ved alene at gøre brug af arbejdstagere, der er ansat af en underleverandør med hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, til hinder for anvendelsen af en lovgivning i den medlemsstat, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, der forpligter underleverandøren til at betale de nævnte arbejdstagere en ved denne lovgivning fastsat mindsteløn.

  Læs mere her...
 • 10. Oktober 2013

  EU-domstolens dom af 10. oktober 2013: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S

  Ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en ordregivende myndighed efter udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i en udbudsforretning anmoder en ansøger om fremsendelse af dokumenter, som beskriver denne ansøgers situation, såsom offentliggjorte balanceoplysninger, som det objektivt kan kontrolleres fandtes forud for udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i et udbud, for så vidt som udbudsmaterialet ikke udtrykkeligt krævede fremsendelse af disse oplysninger, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet. En sådan anmodning må ikke uberettiget begunstige eller forskelsbehandle den eller de ansøgere, som den pågældende anmodning er rettet til.

  Læs mere her...
 • 04. Juni 2013

  Højesterets dom af 4. juni 2013 - I/S Vestforbrænding mod DSV Transport A/S

  I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 22. marts 2011. Appellanten, I/S Vestforbrænding, har gentaget sine påstande. Indstævnte, DSV Transport A/S, har påstået stadfæstelse. Højesteret finder, at den fejl, som DSV Transport begik ved at ophæve kontrakten, ikke kan betegnes som en så alvorlig fejl, at den berettiger til udelukkelse fra fremtidige udbud. Højesteret har herved navnlig lagt vægt på, at der forelå en reel tvist om forståelsen af kontrakten, og at DSV Transport fortsatte med at udføre sine transportopgaver efter ophævelsen af kontrakten. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. I sagsomkostninger for Højesteret skal I/S Vestforbrænding betale 50.000 kr. til DSV Transport A/S.

  Læs mere her...
 • 13. Maj 2013

  Landsrettens dom af 13. maj 2013: Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet

  Landsretten har den 13. maj 2013 afsagt dom i en sag vedrørende et erstatningskrav på 362.354.426 kr. rejst af Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telesty­relsen), Mo­derniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet. Landsretten fastslog, at der ikke var ført bevis for, at staten havde overtrådt EU-regler, udbuds­reg­ler eller anden lovgivning, samt at der ikke var tale om en fiktiv udbudsforretning og dermed intet grundlag for at konkludere, at staten havde udøvet magtfordrejning. Landsrettens samlede konklusion var herefter, at der ikke forelå et ansvarsgrundlag, og staten blev der­for frifundet. Hans Damm Research A/S blev dømt til at betale 10 mio. kr. i sagsomkostninger til sta­ten.

  Læs mere her...
 • 08. Maj 2013

  EU-domstolens dom af 8. maj 2013: De forenede sager C-197/11 og C-203/11

  Dommen omhandler bl.a. sag C-203/11, hvor Cour constitutionelle har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt artikel 49 TEUF, 56 TEUF, 63 TEUF, 107 TEUF og 108 TEUF såvel som bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114), som affattet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 (EUT L 188, s. 14, herefter »direktiv 2004/18«), er til hinder for bestemmelser, der i visse tilfælde pålægger grundejere og bygherrer et »socialt pålæg«, såsom, i det væsentlige, at en del af deres byggeprojekt skal udgøre sociale boliger, eller der skal betales et socialt bidrag, som til gengæld gør det muligt for disse erhvervsdrivende at få del i diverse skatteincitamenter og støttemekanismer.

  Læs mere her...
 • 29. Januar 2013

  EU-rettens dom (Anden Afdeling) af 29. januar 2013: Cosepuri Soc. Coop. pA mod Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

  EU-retten (Anden afdeling) fastslår, at EFSA’s beslutning om ikke at fremsende den valgte tilbudsgivers bud til sagsøgeren er ikke ulovlig. Sagsøgerens eneste anbringende bør derfor forkastes, og følgelig bør søgsmålet i sag T-532/10 forkastes i sin helhed.

  Læs mere her...
 • 19. December 2012

  EU-domstolens (Store Afdeling) dom af 19. december 2012 - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento mod Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl.

  De EU-retlige regler om offentlige kontrakter er til hinder for nationale bestemmelser, der tillader, at to offentlige institutioner uden udbud indgår en samarbejdsaftale med hinanden, når en sådan kontrakt ikke har til formål at sikre gennemførelsen af en for disse institutioner fælles public service-opgave, ikke kun reguleres ud fra overvejelser og krav, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse, og når den indebærer, at en privat tjenesteyder opnår en favorabel situation i forhold til sine konkurrenter, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

  Læs mere her...
 • 15. Juni 2012

  Højesterets dom af 15. juni 2012 (Udbudsdirektivet): Montaneisen GmbH mod Kystdirektoratet

  I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 3/2 2010. Appellanten, Montaneisen GmbH, har gentaget sin anerkendelsespåstand og har herudover nedlagt påstand om, at indstævnte, Kystdirektoratet, som har opfyldt landsrettens dom, til Montaneisen skal betale yderligere 6.342.652,01 kr. eller et mindre beløb med procesrente fra sagens anlæg. Kystdirektoratet har principalt nedlagt påstand om frifindelse og om, at Montaneisen til Kystdirektoratet skal betale 651.205,55 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra d. 5/5 2010. Kystdirektoratet har mere subsidiært påstået stadfæstelse. Montaneisen har over for Kystdirektoratets betalingspåstand påstået frifindelse. Højesteret fandt, at Kystdirektoratet skal anerkende at have handlet i strid med artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31/3 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ved ikke at afvise tilbuddet fra konsortiet Minegruppen vedrørende fase 2 af minerydningen på Skallingen, selv om dette tilbud indeholdt et eller flere grundlæggende forbehold. Kystdirektoratet skal til Montaneisen GmbH yderligere betale 3.500.000 kr. med procesrente fra d. 5/9 2008. Montaneisen GmbH frifindes for Kystdirektoratets betalingspåstand. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Kystdirektoratet til Montaneisen GmbH yderligere betale 328.500 kr.

  Læs mere her...
 • 10. Maj 2012

  EU-domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. maj 2012: Duomo Gpa

  Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3 EF, 10 EF, 43 EF, 49 EF og 81 EF samt artikel 15 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36, herefter »tjenesteydelsesdirektivet«). Anmodningerne er indgivet i forbindelse med tvister mellem henholdsvis Duomo Gpa Srl (herefter »Duomo«) og Gestione Servizi Pubblici Srl (herefter »GSP«) på den ene side og Comune di Baranzate på den anden, og mellem Irtel Srl (herefter »Irtel«) og Comune di Venegono Inferiore, vedrørende disse selskabers udelukkelse fra udbudsprocedurer, og alle tre tvister er ført med Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (herefter »AIPA«) som procesdeltager. EU-domstolen fandt, at artikel 43 EF og 49 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for en bestemmelse som den i hovedsagerne omtvistede, der fastsætter: – en forpligtelse for erhvervsdrivende – med undtagelse for selskaber, hvori det offentlige er hoveddeltager – til i påkommende tilfælde at tilpasse det mindste kapitalbeløb, fuldt indbetalt, til 10 mio. EUR for at opnå tilladelse til at udøve virksomhed med fastsættelse og inddrivelse af afgifter og andre offentlige lokale indtægter. – at tildeling af kontrakter vedrørende sådanne tjenesteydelser til erhvervsdrivende, som ikke opfylder dette krav om mindste selskabskapital, er ugyldig. – et forbud mod tildeling af nye kontrakter og mod at deltage i åbne udbud vedrørende disse tjenesteydelser, indtil den ovennævnte tilpasning af selskabskapitalen er gennemført.

  Læs mere her...
 • 10. Maj 2012

  EU-domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. maj 2012: Kommsissionen mod Nederlandene

  EU-domstolen fandt, at Kongeriget Nederlandene har tilsidesat sine forpligtelser, idet provinsen Noord-Holland inden for rammerne af tildelingen af en kontrakt om levering og drift af kaffeautomater bl.a. har fastsat en teknisk specifikation, som er uforenelig med artikel 23, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF, ved at opstille krav om, at visse af de produkter, som skulle leveres, var udstyret med et bestemt miljømærke, frem for at anvende detaljerede specifikationer.

  Læs mere her...
 • 29. Marts 2012

  EU-domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. marts 2012: sag C-599/10 - SAG ELV Slovensko m.fl. mod Úrad pre verejné obstarávanie

  Dommen omhandler offentlige indkøb – direktiv 2004/18/EF – procedurer for tildeling af kontrakter – begrænset udbud – vurderingen af buddet – den ordregivende myndigheds anmodninger om supplerende tilbudsoplysninger – betingelser.

  Læs mere her...