Print Vidensbank

 • 11. Maj 2017

  EU-domstolens dom af 11. maj 2017, sag 131/16, Archus mod Gama

  »Præjudiciel forelæggelse – offentlige kontrakter – direktiv 2004/17/EF – principper for indgåelse af kontrakter – artikel 10 – princippet om ligebehandling af tilbudsgiverne – ordregivernes forpligtelse til at anmode tilbudsgiverne om at ændre eller supplere deres tilbud – ordregiverens ret til at beholde bankgarantien i tilfælde af afslag – direktiv 92/13/EØF – artikel 1, stk. 3 – klageprocedurer – beslutning om tildeling af en offentlig kontrakt – udelukkelse af en tilbudsgiver – annullationssøgsmål – søgsmålsinteresse«

  Læs mere her...
 • 11. Maj 2017

  Højesterets dom af 11. maj 2017: Nymølle Stenindustrier A/S mod Vejdirektoratet

  Et selskab havde haft berettiget forventninger om at kunne indvinde råstoffer på et eksproprieret areal, og erstatningen skulle fastsættes ud fra den mistede fortjeneste. Højesteret fandt, at erstatningen skulle fastsættes på grundlag af den indtjening, som selskabet havde mistet ved ikke at kunne indvinde råstofferne i arealet, med tillæg af arealets handelsværdi efter endt indvinding (brugsværdierstatning). Vejdirektoratet skal betale 6.025.000 kr. til Nymølle Stenindustrier A/S med procesrente af 4.525.000 kr. fra den 7. marts 2011 og af 1.500.000 kr. fra den 1. juni 2011. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Vejdirektoratet betale 454.000 kr. til Nymølle Stenindustrier A/S.

  Læs mere her...
 • 04. Maj 2017

  EU-domstolens dom af 4. maj 2017, sag C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. mod Województwo Łódzkie

  »Præjudiciel forelæggelse – offentlige kontrakter – direktiv 2004/18/EF – ligebehandlingsprincippet, princippet om forbud mod forskelsbehandling og gennemsigtighedsprincippet – de økonomiske aktørers tekniske og/eller faglige formåen – artikel 48, stk. 3 – mulighed for at basere sig på andre aktørers formåen – artikel 51 – mulighed for at supplere bud – artikel 45, stk. 2, første afsnit, litra g) – udelukkelse fra deltagelse i et offentligt udbud som følge af en alvorlig fejl«

  Læs mere her...
 • 23. Marts 2017

  Østre Landsret: Straf for bestikkelse i ”Atea-sag”

  Østre Landsret har den 17. marts 2017 afsagt dom i to af de såkaldte Atea-sager om bestikkelse. Ved dommen er to tiltalte fundet skyldige i at have modtaget bestikkelse fra Atea i form af it-udstyr og mobiltelefoner for værdier af henholdsvis i hvert fald 24.000 kr. og 15.000 kr. For begge de tiltalte blev straffen gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

  Læs mere her...
 • 22. Marts 2017

  Østre Landsret: Copenhagen Metro Team I/S frifundet for manglende overholdelse af støjgrænser

  Landsretten mener, at der er så stor usikkerhed om forholdene på tidspunktet for de foretagne støjmå­linger, at der måtte stilles høje beviskrav til, at en konstateret overskridelse af støjgrænsen skyldtes bygge- og anlægsarbejde på byggepladsen, så Copenhagen Metro Team I/S kan gøres strafferetlig ansvarlig. Det var der ikke grundlag for, og Copenhagen Metro Team I/S frifindes.

  Læs mere her...
 • 16. Februar 2017

  Højesterets dom af 16. februar 2017: Frederiksberg Forsyning A/S, F. Kloak A/S, F. Fjernvarme A/S, F. Bygas A/S og CTR I/S mod Metroselskabet I/S

  Anklagerne mener, at indstævnte, Metroselskabet I/S, skal anerkende at være forpligtet til at betale omkostninger til omlægning af appellanternes ledningsanlæg ved 4 metrostationer ifm. etablering af en cityring. Appellanterne har frafaldet anbringendet om, at ledningsejernes eventuelle betalingsforpligtelse ikke bør omfatte fordyrelser (meromkostninger) af anlægsprojektet. Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Frederiksberg Forsyning A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S og CTR I/S solidarisk betale 1 mio. kr. til Metroselskabet I/S.

  Læs mere her...
 • 09. Januar 2017

  Højesterets kendelse af 9. januar 2017: Jeppe Funk Kirkegaard m.fl. mod Laban Arkitekter A/S og Sunds Murerfirma A/S

  Køberne af en række nyopførte ejendomme kunne ikke fremlægge et ensidigt indhentet tilbud på udbedring af mangler ved ejendommene, der var indhentet efter sagens anlæg, og som måtte antages at have til formål at påvise en markant forskel på skønmandens økonomiske opgørelse af udbedringsomkostningerne i forhold til det indhentede tilbud.

  Læs mere her...
 • 19. Oktober 2016

  Retten i Roskilde: Dom afsagt den 19. oktober 2016 i sag nr. SS 9268/2015

  Retten har ved dom af 19. oktober 2016 frifundet to tiltalte, der var henholdsvis administrerende direktør og økonomidirektør i et større dansk entreprenørselskab. Selskabet blev erklæret konkurs i oktober 2011. De to var tiltalt for – i en periode på halvandet år frem mod konkursen - at have forsøgt at bedrage eller at have begået bedrageri over for en sparekasse, en investor, et garantiselskab og en bank for et sammenlagt beløb på over 140 millioner kr.

  Læs mere her...
 • 06. Oktober 2016

  Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2016 Tecnoedi Costruzioni Srl mod Comune di Fossano

  Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Præjudiciel forelæggelse – offentlige bygge- og anlægskontrakter – direktiv 2004/18/EF – artikel 7, litra c) – tærskelværdier for offentlige kontrakter – tærskelværdi ikke opnået – unormalt lave bud – automatisk udelukkelse – den ordregivende myndigheds beføjelse – den ordregivende myndigheds forpligtelser som følge af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser og det generelle forbud mod forskelsbehandling – kontrakter, som kan have en klar grænseoverskridende interesse

  Læs mere her...
 • 07. September 2016

  EU-domstolens dom (Ottende Afdeling) af 7. september 2016 (Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret): Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

  Artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter skal fortolkes således, at der efter tildelingen af en offentlig kontrakt ikke må foretages en væsentlig ændring heri uden indledning af en ny udbudsprocedure, selv når denne ændring objektivt set udgør en forligsmæssig løsning, der indebærer gensidige afkald på krav fra begge parters side med henblik på at bringe en tvist til ophør, hvis udfald er uvist, og som skyldes, at denne kontrakt er blevet nødlidende. Det forholder sig kun anderledes, hvis udbudsmaterialet indeholder bestemmelse om muligheden for at tilpasse visse betingelser, endog væsentlige, i nævnte kontrakt efter tildelingen heraf og de nærmere rammer herfor.

  Læs mere her...
 • 14. Juli 2016

  EU-domstolens dom af 14. juli 2016: TNS Dimarso NV mod Vlaams Gewest

  Artikel 53, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, sammenholdt med princippet om ligebehandling af tilbudsgivere og den gennemsigtighedsforpligtelse, der følger heraf, skal fortolkes således, at i det tilfælde, hvor en tjenesteydelseskontrakt, som skal tildeles på grundlag af kriteriet om det set ud fra den ordregivende myndighedssynspunkt økonomisk mest fordelagtige tilbud, er sidstnævnte ikke forpligtet til i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne vedrørende den pågældende kontrakt at oplyse eventuelle tilbudsgivere om den bedømmelsesmetode, som den ordregivende myndighed har anvendt med henblik på at vurdere og konkret klassificere tilbuddene. Denne metode kan derimod ikke føre til en ændring af tildelingskriterierne eller en ændring af den relative vægtning heraf.

  Læs mere her...
 • 28. Oktober 2015

  Retten i Hillerøds dom af 28. oktober 2015: Kartelsag

  Sagen handlede om overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at koordinere tilbud mellem 2 virksomheder forud for afgivelse af bud på en entreprise i 2006. Retten fandt det tiltalte selskab skyldig og tog stilling til, om strafansvaret var forældet, hvilket ikke var tilfældet. Bøden blev fastsat til 400.000 kr. på baggrund af blandt andet overtrædelsens grovhed og varighed og selskabets omsætning.

  Læs mere her...
 • 19. Maj 2015

  Højesterets dom af 19. maj 2015: Energinet.dk mod Vejdirektoratet

  Højesterets flertal udtalte, at en fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuld for arealejeren og må forudsætte klare holdepunkter. Bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse, må derfor påhvile ledningsejeren. Når arealejeren ikke har modtaget vederlag, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt undergives en indskrænkende fortolkning i lighed med gaveløfter. Efter flertallets opfattelse var det mest nærliggende at forstå den deklaration, der var indgået mellem parterne, som en beskyttelsesdeklaration, som ikke indebar, at arealejeren havde fraskrevet sig sine rettigheder efter gæsteprincippet. Flertallet fandt endvidere, at etableringen af aflastningskonstruktionen måtte anses som ”arbejder på ledninger”. Energinet.dk skulle derfor som ledningsejer afholde udgifterne til etablering af aflastningskonstruktionen.

  Læs mere her...
 • 16. April 2015

  EU-domstolens dom af 16. april 2015: SC Enterprise Focused Solutions SRL mod Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  Artikel 23, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1251/2011 af 30. november 2011, finder ikke anvendelse på en offentlig kontrakt, hvis værdi er lavere end den tærskelværdi, der er fastsat i dette direktiv. I forbindelse med en offentlig kontrakt, som ikke er underlagt nævnte direktiv, men som har en klar grænseoverskridende interesse, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, skal EUF-traktatens grundlæggende regler og generelle principper, herunder navnlig ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke-forskelsbehandling samt det heraf følgende gennemsigtighedskrav, fortolkes således, at den ordregivende myndighed ikke kan afvise et bud, som opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsen, af årsager, som ikke fremgår af denne bekendtgørelse.

  Læs mere her...
 • 09. April 2015

  Højesterets dom af 11. februar 2015: Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet

  Appellanten, Hans Damm Research A/S, har nedlagt påstand om, at de indstævnte, Erhvervs- styrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet, til Hans Damm Research skal be- tale principalt 58.077.724 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 15. februar 2008. Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet har påstået stadfæstelse. Højesteretten fandt, at Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Hans Damm Research A/S betale i alt 2.000.000 kr. til Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet. Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

  Læs mere her...