Print Vidensbank

 • 28. Oktober 2015

  Retten i Hillerøds dom af 28. oktober 2015: Kartelsag

  Sagen handlede om overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at koordinere tilbud mellem 2 virksomheder forud for afgivelse af bud på en entreprise i 2006. Retten fandt det tiltalte selskab skyldig og tog stilling til, om strafansvaret var forældet, hvilket ikke var tilfældet. Bøden blev fastsat til 400.000 kr. på baggrund af blandt andet overtrædelsens grovhed og varighed og selskabets omsætning.

  Læs mere her...
 • 19. Maj 2015

  Højesterets dom af 19. maj 2015: Energinet.dk mod Vejdirektoratet

  Højesterets flertal udtalte, at en fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuld for arealejeren og må forudsætte klare holdepunkter. Bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse, må derfor påhvile ledningsejeren. Når arealejeren ikke har modtaget vederlag, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt undergives en indskrænkende fortolkning i lighed med gaveløfter. Efter flertallets opfattelse var det mest nærliggende at forstå den deklaration, der var indgået mellem parterne, som en beskyttelsesdeklaration, som ikke indebar, at arealejeren havde fraskrevet sig sine rettigheder efter gæsteprincippet. Flertallet fandt endvidere, at etableringen af aflastningskonstruktionen måtte anses som ”arbejder på ledninger”. Energinet.dk skulle derfor som ledningsejer afholde udgifterne til etablering af aflastningskonstruktionen.

  Læs mere her...
 • 16. April 2015

  EU-domstolens dom af 16. april 2015: SC Enterprise Focused Solutions SRL mod Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  Artikel 23, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1251/2011 af 30. november 2011, finder ikke anvendelse på en offentlig kontrakt, hvis værdi er lavere end den tærskelværdi, der er fastsat i dette direktiv. I forbindelse med en offentlig kontrakt, som ikke er underlagt nævnte direktiv, men som har en klar grænseoverskridende interesse, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, skal EUF-traktatens grundlæggende regler og generelle principper, herunder navnlig ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke-forskelsbehandling samt det heraf følgende gennemsigtighedskrav, fortolkes således, at den ordregivende myndighed ikke kan afvise et bud, som opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsen, af årsager, som ikke fremgår af denne bekendtgørelse.

  Læs mere her...
 • 09. April 2015

  Højesterets dom af 11. februar 2015: Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet

  Appellanten, Hans Damm Research A/S, har nedlagt påstand om, at de indstævnte, Erhvervs- styrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet, til Hans Damm Research skal be- tale principalt 58.077.724 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 15. februar 2008. Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet har påstået stadfæstelse. Højesteretten fandt, at Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Hans Damm Research A/S betale i alt 2.000.000 kr. til Erhvervsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Forsvarsministeriet. Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

  Læs mere her...
 • 08. April 2015

  Eu-domstolens dom af 8. april 2015, sag C-173/14 P: Appel iværksat den 8. april 2014 af European Dynamics Belgium SA m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 29. januar 2014 i sag T-158/12, European Dynamics Belgium m.fl. mod EMA

  Appellanterne har nedlagt følgende påstande: 1) Rettens dom af 29. januar 2014 i sag T-158/12 ophæves, og sagen hjemvises til Retten med henblik på en afgørelse. 2) EMA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

  Læs mere her...
 • 26. Marts 2015

  EU-domstolens dom af 26. marts 2015, sag C-601/13: Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA mod Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda

  Artikel 53, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter er ikke til hinder for, at den ordregivende myndighed med henblik på indgåelsen af kontrakter vedrørende tjenesteydelser af intellektuel karakter på området for uddannelse og konsulentbistand fastsætter et kriterium, som giver mulighed for at vurdere kvaliteten af de hold, som tilbudsgiverne konkret har foreslået med henblik på opfyldelsen af kontrakten, når dette kriterium tager hensyn til disse holds sammensætning samt dets medlemmers dokumenterede erfaring samt uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund.

  Læs mere her...
 • 12. Marts 2015

  EU-domstolens dom af 12. marts 2015, sag C-538/13: eVigilo Ltd mod Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

  Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem eVigilo Ltd og Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (generaldirektoratet for brand- og redningstjenesten under indenrigsministeriet vedrørende vurderingen af tilbudsgivernes tilbud i forbindelse med indgåelsen af en offentlig kontrakt.

  Læs mere her...
 • 14. Januar 2015

  EU-domstolens dom af 18. december 2014, sag T-667/11: Veloss International og Attimedia mod Parlamentet

  Dels en påstand om annullation af Parlamentets afgørelse, der blev meddelt sagsøgerne ved skrivelse af 18. oktober 2011, om at vælge sagsøgernes tilbud, som blev afgivet i forbindelse med udbudsprocedure EL/2011/EU vedrørende levering af oversættelsestjenester til græsk til Parlamentet (EUT 2011/S 56 090374), på andenpladsen samt af enhver hermed forbundet afgørelse, som Parlamentet måtte træffe, dels en påstand om erstatning for den skade, som sagsøgerne angiveligt er blevet påført.

  Læs mere her...
 • 18. December 2014

  EU-domstolens dom af 18. december 2014, sag C-568/13: Data Medical Service

  Domstolen (Femte Afdeling) kender for ret: 1) Artikel 1, litra c), i Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler er til hinder for en national lovgivning, der udelukker et offentligt hospital såsom det i hovedsagen omhandlede fra at deltage i procedurer for tildeling af offentlige kontrakter på grund af dets egenskab af offentligt økonomisk foretagende, såfremt og i det omfang det er tilladt dette foretagende at virke på markedet i overensstemmelse med dets institutionelle og vedtægtsmæssige formål. 2) Bestemmelserne i direktiv 92/50, og navnlig de generelle principper om fri konkurrence, om forbud mod forskelsbehandling og om proportionalitet, som ligger til grund for dette direktiv, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der tillader et offentligt hospital såsom det i hovedsagen omhandlede, der deltager i et udbud, at afgive et bud, der ikke kan imødegås af nogen konkurrence som følge af den offentlige finansiering, som dette hospital modtager. I forbindelse med kontrollen på grundlag af dette direktivs artikel 37 af, om et bud er unormalt lavt, kan den ordregivende myndighed dog tage hensyn til, om et sådant foretagende modtager en offentlig finansiering, i forhold til muligheden for at afvise dette bud.

  Læs mere her...
 • 11. December 2014

  EU-domstolens dom af 11. december 2014, sag C-440/13, Croce Amica One Italia

  Domstolen (Femte Afdeling) kender for ret: 1) Artikel 41, stk. 1, artikel 43 og 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter skal fortolkes således, at i de tilfælde, hvor betingelserne for at anvende de udelukkelsesgrunde, der er fastsat i denne artikel 45, ikke er opfyldt, er denne artikel ikke til hinder for, at en ordregivende myndighed beslutter ikke at indgå en offentlig kontrakt, som har været udbudt, og ikke at tildele denne kontrakt endeligt til en tilbudsgiver, som var den eneste tilbageværende tilbudsgiver, og som havde fået tildelt kontrakten foreløbigt. 2) EU-retten på området for offentlige kontrakter, herunder artikel 1, stk. 1, tredje afsnit, i Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007, skal fortolkes således, at den kontrol, som er fastsat i denne bestemmelse, udgør en kontrol af, at de afgørelser, der træffes af de ordregivende myndigheder, som har til formål at sikre overholdelsen af de relevante bestemmelser i EU-retten, eller de hertil udstedte nationale gennemførelsesbestemmelser, er lovlige, uden at denne kontrol kan begrænses til blot en undersøgelse af, om den ordregivende myndigheds afgørelser er arbitrære. Dette udelukker imidlertid ikke, at den nationale lovgiver har mulighed for at tildele de kompetente nationale retsinstanser beføjelser til at udøve kontrol af, om sådanne afgørelser er hensigtsmæssige.

  Læs mere her...
 • 11. December 2014

  EU-domstolens dom af 11. december 2014, sag C-113/13, San Lorenzo og Croce Verde Cogema

  Domstolen (Femte Afdeling) kender for ret: Artikel 49 TEUF og 56 TEUF skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der som den i hovedsagen omhandlede lovgivning bestemmer, at levering af akutte sygetransporter fortrinsvis og ved direkte tildeling uden nogen form for offentliggørelse skal betros frivillige organisationer, der har indgået aftale med det offentlige, for så vidt som den retlige og kontraktmæssige ramme, hvorunder organernes virksomhed udøves, rent faktisk bidrager til det sociale formål samt til forfølgelsen af formålene om solidaritet og budgetmæssig effektivitet, som denne lovgivning er støttet på.

  Læs mere her...
 • 06. November 2014

  EU-domstolens dom af 6. november 2014: Cartier Dell ‘Adda SpA mod CEM Ambiente SpA

  Artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2009 af 30. november 2009, sammenholdt med direktivets artikel 2 samt ligebehandlingsprincippet og forpligtelsen til gennemsigtighed, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for udelukkelse af en økonomisk aktør fra en udbudsprocedure med den begrundelse, at denne aktør ikke har overholdt den pligt, der er fastsat i udbudsmaterialet, til at vedlægge sit tilbud en erklæring, i henhold til hvilken den person, der i tilbuddet er angivet som teknisk direktør hos den pågældende aktør, ikke er genstand for en straffesag eller en strafferetlig dom, idet aktøren ellers udelukkes fra udbuddet, selv såfremt der på et tidspunkt, der ligger efter udløbet af fristen for indgivelsen af tilbuddet, er blevet fremsendt en sådan erklæring til den ordregivende myndighed, hvori det godtgøres, at titlen som teknisk direktør er blevet tillagt denne person ved en fejl.

  Læs mere her...
 • 18. September 2014

  EU-domstolens dom af 18. september 2014: Bundesdruckerei GmbH mod Stadt Dortmund

  I maj 2013 iværksatte Stadt Dortmund et udbud på EU-plan vedrørende en offentlig kontrakt om digitalisering af dokumenter og konvertering af data for Stadtplanungs- und Bauordnungsamt der Stadt Dortmund (Stadt Dortmunds planlægnings- og bygningstjeneste). Bundesdruckerei indgav en klage til Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (udbudsnævn for forvaltningen i Arnsberg-distriktet) med henblik på bl.a. at forpligte Stadt Dortmund til at ændre udbudsmaterialet således, at forpligtelserne i de særlige betingelsers punkt 2 ikke finder anvendelse på underleverandører, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og hvis arbejdstagere ved udførelsen af den offentlige kontrakt alene opererer i denne stat. Til støtte for klagen gjorde Bundesdruckerei gældende, at disse forpligtelser udgør en ubegrundet restriktion for den i artikel 56 TEUF knæsatte frie udveksling af tjenesteydelser, for så vidt som restriktionen indebærer en yderligere økonomisk belastning, som kan forhindre den berørte virksomheds grænseoverskridende levering af tjenesteydelser eller gøre leveringen mindre tiltrækkende. Domstolen (Niende Afdeling) afgør: Artikel 56 TEUF er i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en tilbudsgiver påtænker at udføre en offentlig kontrakt ved alene at gøre brug af arbejdstagere, der er ansat af en underleverandør med hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, til hinder for anvendelsen af en lovgivning i den medlemsstat, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, der forpligter underleverandøren til at betale de nævnte arbejdstagere en ved denne lovgivning fastsat mindsteløn.

  Læs mere her...
 • 10. Oktober 2013

  EU-domstolens dom af 10. oktober 2013: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S

  Ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en ordregivende myndighed efter udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i en udbudsforretning anmoder en ansøger om fremsendelse af dokumenter, som beskriver denne ansøgers situation, såsom offentliggjorte balanceoplysninger, som det objektivt kan kontrolleres fandtes forud for udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i et udbud, for så vidt som udbudsmaterialet ikke udtrykkeligt krævede fremsendelse af disse oplysninger, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet. En sådan anmodning må ikke uberettiget begunstige eller forskelsbehandle den eller de ansøgere, som den pågældende anmodning er rettet til.

  Læs mere her...
 • 04. Juni 2013

  Højesterets dom af 4. juni 2013 - I/S Vestforbrænding mod DSV Transport A/S

  I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 22. marts 2011. Appellanten, I/S Vestforbrænding, har gentaget sine påstande. Indstævnte, DSV Transport A/S, har påstået stadfæstelse. Højesteret finder, at den fejl, som DSV Transport begik ved at ophæve kontrakten, ikke kan betegnes som en så alvorlig fejl, at den berettiger til udelukkelse fra fremtidige udbud. Højesteret har herved navnlig lagt vægt på, at der forelå en reel tvist om forståelsen af kontrakten, og at DSV Transport fortsatte med at udføre sine transportopgaver efter ophævelsen af kontrakten. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. I sagsomkostninger for Højesteret skal I/S Vestforbrænding betale 50.000 kr. til DSV Transport A/S.

  Læs mere her...