Print Vidensbank

 • 06. November 2014

  EU-domstolens dom af 6. november 2014: Cartier Dell ‘Adda SpA mod CEM Ambiente SpA

  Artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2009 af 30. november 2009, sammenholdt med direktivets artikel 2 samt ligebehandlingsprincippet og forpligtelsen til gennemsigtighed, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for udelukkelse af en økonomisk aktør fra en udbudsprocedure med den begrundelse, at denne aktør ikke har overholdt den pligt, der er fastsat i udbudsmaterialet, til at vedlægge sit tilbud en erklæring, i henhold til hvilken den person, der i tilbuddet er angivet som teknisk direktør hos den pågældende aktør, ikke er genstand for en straffesag eller en strafferetlig dom, idet aktøren ellers udelukkes fra udbuddet, selv såfremt der på et tidspunkt, der ligger efter udløbet af fristen for indgivelsen af tilbuddet, er blevet fremsendt en sådan erklæring til den ordregivende myndighed, hvori det godtgøres, at titlen som teknisk direktør er blevet tillagt denne person ved en fejl.

  Læs mere her...
 • 18. September 2014

  EU-domstolens dom af 18. september 2014: Bundesdruckerei GmbH mod Stadt Dortmund

  I maj 2013 iværksatte Stadt Dortmund et udbud på EU-plan vedrørende en offentlig kontrakt om digitalisering af dokumenter og konvertering af data for Stadtplanungs- und Bauordnungsamt der Stadt Dortmund (Stadt Dortmunds planlægnings- og bygningstjeneste). Bundesdruckerei indgav en klage til Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (udbudsnævn for forvaltningen i Arnsberg-distriktet) med henblik på bl.a. at forpligte Stadt Dortmund til at ændre udbudsmaterialet således, at forpligtelserne i de særlige betingelsers punkt 2 ikke finder anvendelse på underleverandører, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og hvis arbejdstagere ved udførelsen af den offentlige kontrakt alene opererer i denne stat. Til støtte for klagen gjorde Bundesdruckerei gældende, at disse forpligtelser udgør en ubegrundet restriktion for den i artikel 56 TEUF knæsatte frie udveksling af tjenesteydelser, for så vidt som restriktionen indebærer en yderligere økonomisk belastning, som kan forhindre den berørte virksomheds grænseoverskridende levering af tjenesteydelser eller gøre leveringen mindre tiltrækkende. Domstolen (Niende Afdeling) afgør: Artikel 56 TEUF er i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en tilbudsgiver påtænker at udføre en offentlig kontrakt ved alene at gøre brug af arbejdstagere, der er ansat af en underleverandør med hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, til hinder for anvendelsen af en lovgivning i den medlemsstat, hvori den ordregivende myndighed er hjemmehørende, der forpligter underleverandøren til at betale de nævnte arbejdstagere en ved denne lovgivning fastsat mindsteløn.

  Læs mere her...
 • 10. Oktober 2013

  EU-domstolens dom af 10. oktober 2013: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S

  Ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en ordregivende myndighed efter udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i en udbudsforretning anmoder en ansøger om fremsendelse af dokumenter, som beskriver denne ansøgers situation, såsom offentliggjorte balanceoplysninger, som det objektivt kan kontrolleres fandtes forud for udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i et udbud, for så vidt som udbudsmaterialet ikke udtrykkeligt krævede fremsendelse af disse oplysninger, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet. En sådan anmodning må ikke uberettiget begunstige eller forskelsbehandle den eller de ansøgere, som den pågældende anmodning er rettet til.

  Læs mere her...
 • 04. Juni 2013

  Højesterets dom af 4. juni 2013 - I/S Vestforbrænding mod DSV Transport A/S

  I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 22. marts 2011. Appellanten, I/S Vestforbrænding, har gentaget sine påstande. Indstævnte, DSV Transport A/S, har påstået stadfæstelse. Højesteret finder, at den fejl, som DSV Transport begik ved at ophæve kontrakten, ikke kan betegnes som en så alvorlig fejl, at den berettiger til udelukkelse fra fremtidige udbud. Højesteret har herved navnlig lagt vægt på, at der forelå en reel tvist om forståelsen af kontrakten, og at DSV Transport fortsatte med at udføre sine transportopgaver efter ophævelsen af kontrakten. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. I sagsomkostninger for Højesteret skal I/S Vestforbrænding betale 50.000 kr. til DSV Transport A/S.

  Læs mere her...
 • 13. Maj 2013

  Landsrettens dom af 13. maj 2013: Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet

  Landsretten har den 13. maj 2013 afsagt dom i en sag vedrørende et erstatningskrav på 362.354.426 kr. rejst af Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telesty­relsen), Mo­derniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet. Landsretten fastslog, at der ikke var ført bevis for, at staten havde overtrådt EU-regler, udbuds­reg­ler eller anden lovgivning, samt at der ikke var tale om en fiktiv udbudsforretning og dermed intet grundlag for at konkludere, at staten havde udøvet magtfordrejning. Landsrettens samlede konklusion var herefter, at der ikke forelå et ansvarsgrundlag, og staten blev der­for frifundet. Hans Damm Research A/S blev dømt til at betale 10 mio. kr. i sagsomkostninger til sta­ten.

  Læs mere her...
 • 08. Maj 2013

  EU-domstolens dom af 8. maj 2013: De forenede sager C-197/11 og C-203/11

  Dommen omhandler bl.a. sag C-203/11, hvor Cour constitutionelle har forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt artikel 49 TEUF, 56 TEUF, 63 TEUF, 107 TEUF og 108 TEUF såvel som bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114), som affattet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 (EUT L 188, s. 14, herefter »direktiv 2004/18«), er til hinder for bestemmelser, der i visse tilfælde pålægger grundejere og bygherrer et »socialt pålæg«, såsom, i det væsentlige, at en del af deres byggeprojekt skal udgøre sociale boliger, eller der skal betales et socialt bidrag, som til gengæld gør det muligt for disse erhvervsdrivende at få del i diverse skatteincitamenter og støttemekanismer.

  Læs mere her...
 • 29. Januar 2013

  EU-rettens dom (Anden Afdeling) af 29. januar 2013: Cosepuri Soc. Coop. pA mod Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

  EU-retten (Anden afdeling) fastslår, at EFSA’s beslutning om ikke at fremsende den valgte tilbudsgivers bud til sagsøgeren er ikke ulovlig. Sagsøgerens eneste anbringende bør derfor forkastes, og følgelig bør søgsmålet i sag T-532/10 forkastes i sin helhed.

  Læs mere her...
 • 19. December 2012

  EU-domstolens (Store Afdeling) dom af 19. december 2012 - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento mod Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl.

  De EU-retlige regler om offentlige kontrakter er til hinder for nationale bestemmelser, der tillader, at to offentlige institutioner uden udbud indgår en samarbejdsaftale med hinanden, når en sådan kontrakt ikke har til formål at sikre gennemførelsen af en for disse institutioner fælles public service-opgave, ikke kun reguleres ud fra overvejelser og krav, der vedrører forfølgelsen af formål af almen interesse, og når den indebærer, at en privat tjenesteyder opnår en favorabel situation i forhold til sine konkurrenter, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

  Læs mere her...
 • 15. Juni 2012

  Højesterets dom af 15. juni 2012 (Udbudsdirektivet): Montaneisen GmbH mod Kystdirektoratet

  I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 3/2 2010. Appellanten, Montaneisen GmbH, har gentaget sin anerkendelsespåstand og har herudover nedlagt påstand om, at indstævnte, Kystdirektoratet, som har opfyldt landsrettens dom, til Montaneisen skal betale yderligere 6.342.652,01 kr. eller et mindre beløb med procesrente fra sagens anlæg. Kystdirektoratet har principalt nedlagt påstand om frifindelse og om, at Montaneisen til Kystdirektoratet skal betale 651.205,55 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra d. 5/5 2010. Kystdirektoratet har mere subsidiært påstået stadfæstelse. Montaneisen har over for Kystdirektoratets betalingspåstand påstået frifindelse. Højesteret fandt, at Kystdirektoratet skal anerkende at have handlet i strid med artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31/3 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ved ikke at afvise tilbuddet fra konsortiet Minegruppen vedrørende fase 2 af minerydningen på Skallingen, selv om dette tilbud indeholdt et eller flere grundlæggende forbehold. Kystdirektoratet skal til Montaneisen GmbH yderligere betale 3.500.000 kr. med procesrente fra d. 5/9 2008. Montaneisen GmbH frifindes for Kystdirektoratets betalingspåstand. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Kystdirektoratet til Montaneisen GmbH yderligere betale 328.500 kr.

  Læs mere her...
 • 10. Maj 2012

  EU-domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. maj 2012: Duomo Gpa

  Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3 EF, 10 EF, 43 EF, 49 EF og 81 EF samt artikel 15 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36, herefter »tjenesteydelsesdirektivet«). Anmodningerne er indgivet i forbindelse med tvister mellem henholdsvis Duomo Gpa Srl (herefter »Duomo«) og Gestione Servizi Pubblici Srl (herefter »GSP«) på den ene side og Comune di Baranzate på den anden, og mellem Irtel Srl (herefter »Irtel«) og Comune di Venegono Inferiore, vedrørende disse selskabers udelukkelse fra udbudsprocedurer, og alle tre tvister er ført med Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (herefter »AIPA«) som procesdeltager. EU-domstolen fandt, at artikel 43 EF og 49 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for en bestemmelse som den i hovedsagerne omtvistede, der fastsætter: – en forpligtelse for erhvervsdrivende – med undtagelse for selskaber, hvori det offentlige er hoveddeltager – til i påkommende tilfælde at tilpasse det mindste kapitalbeløb, fuldt indbetalt, til 10 mio. EUR for at opnå tilladelse til at udøve virksomhed med fastsættelse og inddrivelse af afgifter og andre offentlige lokale indtægter. – at tildeling af kontrakter vedrørende sådanne tjenesteydelser til erhvervsdrivende, som ikke opfylder dette krav om mindste selskabskapital, er ugyldig. – et forbud mod tildeling af nye kontrakter og mod at deltage i åbne udbud vedrørende disse tjenesteydelser, indtil den ovennævnte tilpasning af selskabskapitalen er gennemført.

  Læs mere her...
 • 10. Maj 2012

  EU-domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. maj 2012: Kommsissionen mod Nederlandene

  EU-domstolen fandt, at Kongeriget Nederlandene har tilsidesat sine forpligtelser, idet provinsen Noord-Holland inden for rammerne af tildelingen af en kontrakt om levering og drift af kaffeautomater bl.a. har fastsat en teknisk specifikation, som er uforenelig med artikel 23, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF, ved at opstille krav om, at visse af de produkter, som skulle leveres, var udstyret med et bestemt miljømærke, frem for at anvende detaljerede specifikationer.

  Læs mere her...
 • 29. Marts 2012

  EU-domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. marts 2012: sag C-599/10 - SAG ELV Slovensko m.fl. mod Úrad pre verejné obstarávanie

  Dommen omhandler offentlige indkøb – direktiv 2004/18/EF – procedurer for tildeling af kontrakter – begrænset udbud – vurderingen af buddet – den ordregivende myndigheds anmodninger om supplerende tilbudsoplysninger – betingelser.

  Læs mere her...
 • 10. November 2011

  EU-domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. november 2011: Norma-A SIA og Dekom SIA mod Latgales plānošanas reģions

  Sagen omhandler: »Offentlige kontrakter – direktiv 2004/17/EF – artikel 1, stk. 3, litra b) – direktiv 92/13/EØF – artikel 2d, stk. 1, litra b) – begrebet »koncessionskontrakt om tjenesteydelser« – levering af offentlige bustransportydelser – ret til at udnytte tjenesteydelsen og betaling til tjenesteyderen af et beløb i kompensation for tab – risiko for driften begrænset i henhold til national lovgivning og kontrakten – klageprocedurer ved tildeling af kontrakter – umiddelbar anvendelighed af artikel 2d, stk. 1, litra b), i direktiv 92/13/EØF på kontrakter indgået inden fristen for gennemførelse af direktiv 2007/66/EF«

  Læs mere her...
 • 21. September 2011

  Højesterets dom af 21. september 2011 (Byggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter): H1 A/S mod Skatteministeriet

  Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter den sagsøgende byggevirksomhed havde indgået endelige og bindende aftaler med kommende andelshavere om overladelse af brugsretten til en andelsbolig inden tidspunktet for støbningen af fundamentet i 14 andelsboligbyggeprojekter. Byggerierne var således i momsmæssig henseende opført for fremmed regning. Sagsøgerens momstilsvar skulle derfor opgøres efter momslovens almindelige regler (moms af byggeleverancer, fradragsret for opførelsesomkostninger afholdt til fremmede entreprenører), og ikke efter reglerne om "byggemoms". Leveringen af byggerierne var således ikke momsfri i henhold til den dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 9. Højesteret fandt det som landsretten ikke godtgjort, at aftalerne var suspensivt betinget af, at mindst 80 pct. af andelsboligerne var blevet solgt, inden gennemførelsen af byggeprojekterne kunne ske. (Stadfæstelse af SKM2010.326.VLR).

  Læs mere her...
 • 20. September 2011

  Retten i Første Instans' dom af 20. september 2011: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mod Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

  Sagsøgeren, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, er et græsk selskab, der driver virksomhed inden for informations- og kommunikationsteknologi. Ved udbudsbekendtgørelse af 13/9 2007 indledte Den Europæiske Investeringsbank (EIB) et offentligt udbud vedrørende levering af tjenesteydelser med henblik på »støtte til vedligeholdelse og udvikling af front office-systemet for udlån (Serapis)«. På grundlag af vurderingsudvalgets vurdering traf EIB afgørelsen d. 31/1 2008 om ikke at antage sagsøgerens bud og tildele kontrakten til den valgte tilbudsgiver efter at have drøftet visse elementer i den valgte tilbudsgivers bud med den valgte tilbudsgiver under et møde d. 29/1 2008. Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor d. 6/10 2008 har sagsøgeren anlagt denne sag. Retten af Første Instans (Fjerde Afdeling) udtaler og bestemmer: 1) Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) afgørelse om ikke at antage Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE’s bud i forbindelse med offentligt udbud 2007/S 176 215155 vedrørende levering af tjenesteydelser med henblik på »støtte til vedligeholdelse og udvikling af front office-systemet for udlån (Serapis)« og om at tildele kontrakten til Sybase BVBA annulleres. 2) I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank. 3) EIB betaler sagens omkostninger.

  Læs mere her...